За нас

Кратка история

През 1858 г. е открито килийно училище в двора на църквата. По-късно, под ръководството на Ради Иванов Кожухаров - буден и предприемчив човек, построил към отеснялото вече старо килийно училище пристройка - класна стая, за побиране на всички ученици от селото.


Контакти

Как да ни откриете

НУ "Иван Вазов",
5174 с.Царски извор,
Oбщина Стражица,
обл. Велико Търново
ул."Чапаев"№5
e-mail: nu_ivanvazov@abv.bg
тел.: 0896 751 170


Документи

Документи свързани с дейноста

Правомощия на директора
Училищен прием първи клас
Стратегия за развитие на училището 2021
Програма равни възможности
Отчет за първото тримесечие на бюджета
Дневно разписание на учебния ден
График консултации
График за дистанционно обучение
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
План - програма за безопасност на движението по пътищата през 2021 год.
Бюджет за 2021
Правила за обучение в електронна среда от разстояние
Училищен план-прием 2020-2021
Eтичен кодекс 2020-2021
Училишна програма 2020-2021
Седмично учебно разписание
Учебен план I клас
Учебен план II клас
Учебен план III клас
Учебен план за IV клас
Годишен план за дейноста
Правилник за дейността
Приемане и преместване на ученици
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Стратегия за развитие
Мерки за повишаване качеството на образованието